The Acta Mathematica Nitriensia is a free electronic journal published by Department of Mathematics Faculty of Natural Sciences and Informatics Constantine the Philosopher University in Nitra.

Papers & Abstracts

Acta Mathematica Nitriensia

Acta Mathematica Nitriensia
Vol. 2, No. 2, 2016


ContentPeter Vrábel:O metóde zavedenia pomocného prvku
Full paper(The Method of Implementation of Auxiliary Element)
Jozef Fulier:Reforma matematického vzdelávania na Slovensku a niekoľko poučení z histórie
Full paper(The Reform of Mathematical Education in Slovakia and a few Lessons to be Drawn from History)
Janka Drábeková, Martina Grófová:Riešenie úloh spojitého úrokovania pomocou softvéru GeoGebra
Full paper(Solving the Tasks of Continuous Compound Interest by Using Software GeoGebra)
Kristína Bulková, Soňa Čeretková:Matematické kompetencie žiakov pri riešení otvoreného geometrického problému
Full paper(Pupil's Mathematical Competencies in Solving Geometrical Open Problem)
Michaela Florková, Lucia Rumanová:Neštandardný pohľad na vybrané geometrické miesta bodov
Full paper(Non-standard View of Selected Geometrical Locus)
Marek Varga, Peter Michalička:Arithmetic Mean and Geometric Mean
Full paper