The Acta Mathematica Nitriensia is a free electronic journal published by Department of Mathematics Faculty of Natural Sciences and Informatics Constantine the Philosopher University in Nitra.

Papers & Abstracts

Acta Mathematica Nitriensia

Acta Mathematica Nitriensia
Vol. 7, No. 2, 2021


ContentLucia Rumanová, Júlia Záhorská:Námety k vyučovaniu geometrie v sekundárnom matematickom vzdelávaní s akcentom na riadené bádanie
Full paper(Suggestions for Teaching Geometry at Secondary Mathematics Education with an Emphasis for Guided Inquiry)
Janka Drábeková:Vizualizácia funkcií užitočnosti
Full paper(Visualization of Utility Functions)
Katarína Laššová:Analýza riešení úloh na priestorovú predstavivosť študentov predškolskej a elementárnej pedagogiky
Full paper(Analysis of Solutions of Task Related to Spatial Ability of Teacher Training Students for Primary Education)
Michaela Vargová:Využitie rovnováhy na páke pri odvodení niektorých súčtov
Full paper(Utilization of Law of the Lever in Deriving Some Sums)